Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten et cetera zijn onze ‘Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden’ van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden. Waar relevant zijn onze producten gecertificeerd conform EN1176 of EN1177. Maat-, model-, materiaal- en constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

Aanbiedingen

 • Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en blijven geldig tot het moment genoemd in het betreffende voorstel.
 • Aanbiedingen blijven ons eigendom, evenals verstrekte ontwerpen en tekeningen

Prijzen en kosten

 • Prijzen in euro’s zijn exclusief btw.
 • Prijzen zijn volgens offerte en of andere directe schriftelijke communicatie.
 • Prijswijzigingen te allen tijde voorbehouden.

Onderhoud en onderdelen

 • Onderhoud conform toestel specifieke onderhoudsvoorschriften.
 • Onderdelen over het algemeen binnen een week leverbaar, tenzij anders aangegeven.
 • Onderhoud door Bakker Speeltoestellen uit te voeren op basis van materiaalkosten en uurtarief of door middel van een
  onderhoudscontract of specifieke prijsafspraak.

Facturering, betaling, eigendomsoverdracht en risico

• Onze standaard betalingstermijn is 14 dagen na levering, c.q. plaatsing.
• Voor projecten groter dan € 40.000,- geldt betaling ad 30% na verstrekking opdracht en het restant 14 dagen na laatste factuurdatum.
• Bakker Speeltoestellen blijft eigenaar tot betaling is verricht.
• Na aflevering van de producten gaat het risico van de producten over op de koper.

Levering en montage

 • Levering is op één adres, bereikbaar voor een vrachtauto.
 • Afname is verplicht in de overeengekomen leverweek.
 • Wij adviseren om de montage door onze deskundig opgeleide medewerkers uit te laten voeren in verband met de complexiteit en speciale technieken.
 • Montage in asfalt wordt alleen in overleg uitgevoerd.
 • Montage wordt uitgevoerd conform geldende veiligheidsregelgeving.
 • Veiligheid en duurzaamheid worden alleen gegarandeerd bij montage door Bakker Speeltoestellen.
 • Montage is exclusief schone grond verklaring. Overtollige grond blijft eigendom van opdrachtgever. Het tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS ( poly- en perfluoralkylstoffen) houdende grond vereist dat grond bemonsterd dient te worden voordat overtollige grond verplaatst mag worden. Dit geldt ook voor kleine partijen en voor partijen die normaliter binnen dezelfde gemeente zonder nader onderzoek konden worden hergebruikt op een locatie met dezelfde bodem kwaliteitsklasse.
 • Montageprijzen zijn inclusief reistijd, exclusief rijplaten en herstel van straatwerk.
 • Montagehandleiding en logboek worden bij montage aangeleverd.

Installatieplek

 • We gaan ervan uit dat de installatieplek vrij is van los oppervlaktemateriaal (schors, grind, straatwerk, e.d.), vrij is van obstakels in de ondergrond (puin, wortels, kabels, e.d.) en goed bereikbaar is voor vrachtauto en (hijs-)kraan.
 • We verwachten dat de opdrachtgever informatie verstrekt over de indeling van de speelplaats, de aanwezigheid van objecten in de ondergrond, de aard van de valdempende ondergrond e.d.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook in geval van geen of onjuiste informatie over de installatieplek.
 • Wij zijn gerechtigd om in een dergelijke situatie meerwerk en/of gederfde uren in rekening te brengen.
 • Wij gaan ervan uit dat wij de verplichte klic-melding verzorgen. Wij rekenen € 94,00 per locatie.

De genoemde prijzen zijn exclusief bouwhekken, rijplaten et cetera, tenzij anders aangegeven.

Toestelaanpassingen

Op verzoek van de klant kunnen we een toestel aanpassen. In verband met het tekenen, de wettelijk verplichte keuring en aanpassing van de vereiste documenten zullen we extra kosten in rekening moeten brengen. Hiervoor maken wij een specifieke offerte.

Veiligheid en garantie

Bakker Speeltoestellen vervaardigt vernieuwende, uitdagende en uiterst veilige speeltoestellen. Bij elk nieuw ontwerp worden veiligheid en kindvriendelijkheid met elkaar gecombineerd en verzoend. Het certificaat, afgeleverd door TÜV of Het Keurmerkinstituut, toont aan dat elk toestel voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN-1176. De genoemde prijzen zijn exclusief bouwhekken, rijplaten et cetera, tenzij anders aangegeven.

Levenslang

• op roestvrij stalen onderdelen (inox)*
(uitgezonderd bewegende & mechanische onderdelen)
• op gegalvaniseerde stalen onderdelen
• op HDPE panelen

15 JAAR

• op robinia

10 JAAR

• op metaalcorrosie aan gecoate stalen onderdelen
(uitgezonderd veren, bewegende & mechanische onderdelen en bevestigingsmaterialen) *
• op houtrot (lariks en eik)
• op kunststof onderdelen

5 JAAR

• op veren *
• op touwen en netconstructies *

2 JAAR

• standaardgarantie op fabricagefouten van productonderdelen

Garantiebeperking en -uitsluiting

De garantie vervalt als producten niet op de correcte manier zijn geïnstalleerd (volgens de door BAKKER SPEELTOESTELLEN meegeleverde instructies), niet op de correcte manier zijn onderhouden (volgens de door BAKKER SPEELTOESTELLEN meegeleverde onderhoudsvoorschriften), en/of wanneer bij vervanging geen originele onderdelen van Bakker Speeltoestellen zijn gebruikt.

 • Wij behouden ons het recht voor af te wijken van de garantievoorwaarden in geval van extreme gebruiksomstandigheden.
 • In geval dat een toestel niet door ons is geplaatst, behouden wij ons het recht voor garantie slechts toe te kennen na een oplevering door ons.
 • Garantie gaat in vanaf datum levering, c.q. installatie en vervalt bij doorverkoop. De garantie dekt alleen defecten aan materiaal en constructie. Garantie is alleen van toepassing bij een juiste installatie en onderhoud conform onze voorschriften. Garantie dekt geen schade t.g.v. ongevallen, verkeerd onderhoud, slijtage, oneigenlijk gebruik, vandalisme, oppervlakte corrosie op metalen delen of cosmetische zaken zoals verkleuring.
 • Voor producten met direct of indirect contact met gechloreerd dan wel zout water geldt de helft van de bovengenoemde garantietermijnen. Idem voor producten die in kustgebieden staan op minder dan 200 meter van water. De levenslange garantietermijn is in deze situatie gemaximeerd tot 5 jaar.
 • Voor producten van derden gelden de garantiebepalingen van de betreffende partij.

Reclamering

 • Middels schriftelijke, aangetekend verstuurde, melding binnen 8 dagen na uitvoering werkzaamheden.
 • Door aantekening op de leveringsdocumenten bij direct waarneembare onvolkomenheden.

Annulering

 • Gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht is slechts mogelijk met toestemming en na schriftelijke bevestiging van Bakker Speeltoestellen.
 • Bij standaardproducten brengen wij 30% annuleringskosten in rekening.
 • Bij annulering van een geplande montage binnen 5 werkdagen voor uitvoeringsdatum brengen wij 25% van het montagebedrag in rekening.
 • Voor speciaal vervaardigde producten of annulering na levering brengen wij de annuleringskosten, vermeerderd met de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening.

Locatie

Gernierswei 21
9043 VX WIER
0518 - 462 385
info@bakker-speeltoestellen.nl

Openingstijden

Ma- Vr: 08:00 - 17:00

Indien u op een ander gewenst tijdstip wilt langskomen, kan dit altijd in overleg!

Vliegende start?

Voordat u de catalogus induikt, toch nog even sparren? Wij komen graag vrijblijvend langs om u te voorzien van de juiste adviezen.